Vyhledávání

Kontaktujte nás

Načíst

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Pártystany-Jičín s.r.o.

se sídlem Dělnická 1302, 506 01 Jičín

identifikační číslo: 03440818

zapsané v obchodním rejstříku vedeném OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34137

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.partystany-jicin.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o., se sídlem Dělnická 1302, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 03440818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34137 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.partystany-jicin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dělnická 1302, 50601 Jičín;
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500685025/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay.cz;
   • bezhotovostně platební kartou;
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.​
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@partystany-jicin.cz.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@partystany-jicin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dělnická 1302, 50601 Jičín, adresa elektronické pošty info@partystany-jicin.cz, telefon 772000111.

 

V Jičíně dne 24.5.2018


 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTYSTANŮ, ALTÁNŮ, NŮŽKOVÝCH STANŮ, MOBILNÍCH GARÁŽÍ, SKLADOVÝCH HAL

1.ÚČEL A PLATNOST
 1. Účelem tohoto bezpečnostního předpisu je upravit pracovní a technologické postupy pro používání pártystanů, altánů, nůžkových stanů, mobilních garáží a skladových hal tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku jak pracovních úrazů zaměstnanců, tak i úrazů zákazníků na uvedeném zařízení. Dále tento předpis upozorňuje na konkrétní rizika možného ohrožení života a zdraví při provozu na těchto zařízeních a uvádí možnosti jejich snížení.
 2. Tento dokument platí pro manipulaci, obsluhu a údržbu uvedených zařízení a je závazný pro všechny osoby, které s těmito zařízeními jakýmkoliv způsobem manipulují či je používají
2.ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ
 1. Zaškolení a zácvik pracovníků a zákazníků
  1. Manipulovat s uvedenými zařízeními mohou pouze osoby starší 18 let věku a právně způsobilé, které jsou důkladně a prokazatelně seznámeni a zaškoleni.
  2. V průběhu zaškolování osoby musí být tento prokazatelně seznámen: s tímto Bezpečnostním předpisem, s návodem výrobce pro používání konkrétního zařízení.
  3. V průběhu seznámení si musí osoby obsluhující zařízení osvojit zejména: Dodržování bezpečnostních předpisů, bezpečnou manipulaci s konstrukcí při sestavování zařízení, řádné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 2. Bezpečnostní požadavky na zařízení
  1. Před prvním použitím je nutné z jednotlivých dílů konstrukce zařízení odstranit ochranný, konzervační olej.
  2. Se zařízením je nutné manipulovat opatrně, předejde se tak jeho poškození.
  3. Stabilita zařízení musí být bezpečně zajištěna. Samotná konstrukce zařízení je koncipována tak, že při správném sestavení je zařízení samo o sobě stabilní. Pro bezpečnější stabilitu zařízení je doporučeno zajistit ji kotvícím zařízením, které není součástí dodávky a je možno je objednat u dodavatele.
  4. Zařízení se nesmí používat ve větru, je vždy nutné neodkladně odstranit sníh ze střechy zařízení.
  5. Je nutné pravidelně důkladně kontrolovat kotvení zařízení k jeho podkladu.
  6. Zařízení je nutné rozkládat při teplotě min.10°C.
  7. Zařízení se NESMÍ používat, pokud je jakákoliv část zařízení poškozená nebo chybí.
  8. Skládání a rozkládání zařízení je nutné provádět v dostatečném počtu osob dle rozměru zařízení.
  9. Zařízení mohou být instalována pouze na rovných a zpevněných plochách.
  10. Uvnitř zařízení a ve vzdálenosti menší než 2m od zařízení je zakázáno používání jakéhokoliv zdroje ohně, který by mohl způsobit vzplanutí a požár (např. otevřený oheň, grilovací zařízení, plynové vařiče a zařízení, různé hořáky apod.).
  11. Zařízení nejsou testována na odolnost ve větru a zatížení sněhem.
 3. Bezpečnostní požadavky na obsluhu
  1. Manipulovat s uvedeným zařízením mohou pouze osoby, které jsou k tomu prokazatelně  zaškoleni.
  2. Při manipulaci musí osoby vždy bedlivě sledovat zařízení a včas rozpoznat možné riziko poranění.
  3. Pokud dojde k narušení plynulé manipulace (spoje trubek nejdou dobře do sebe apod.) je zakázáno provádět toto nadměrnou silou.
  4. Veškeré trubky konstrukce je třeba zasunout do konce spojky, aby konstrukce neměla mezery. Spoje konstrukce musí být vždy sešroubované.
  5. Obsluha musí dbát na svou bezpečnost zejména vzhledem k manipulaci nad hlavou, kde hrozí riziko poranění hlavy pádem materiálu. Při této manipulaci se důrazně doporučuje používat ochranu hlavy.
  6. Při manipulaci se zařízením musí obsluha používat plnou obuv s plnou špičkou a patou.
  7. Při manipulaci s částmi zařízení, které mají ostré hrany, musí obsluha používat ochranné pracovní rukavice.
 4. Zakázané činnosti při obsluze a používání zařízení
  Vzhledem k možnému riziku vzniku úrazů při manipulaci s uvedenými zařízeními se k ochraně života a zdraví osob provádějících jejich obsluhu určují dále uvedené činnosti, které jsou zakázány:
  1. Manipulovat se zařízením v nedostatečném počtu osob.
  2. Používat zařízení ve větrném počasí.
  3. Provádět jakékoliv úpravy konstrukce zařízení, které nejsou povolené v Návodu k obsluze.
  4. Používání zdrojů zapálení viz bod. 2.2.10 tohoto Bezpečnostního předpisu.
 5. Bezpečnostní požadavky na prostor/plochu, kde je umístěno zařízení
  1. Prostor/plocha, na němž se zařízení nachází, musí být udržován ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
  2. Prostor/plocha musí být rovný a zpevněný.
  3. Nad prostorem/plochou, na němž se zařízení nachází, nesmí vést elektrické vedení.
 6. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  1. Osoby, které manipulují se zařízením, musí používat následující osobní ochranné pracovní prostředky:
   1. manipulace s částmi s ostrými hranami            OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE
   2. manipulace se zařízením                                 OBUV S PLNOU ŠPIČKOU A PATOU
   3. manipulace nad hlavou                                   OCHRANA HLAVY
 7. KONTROLY
  1. Před uvedením do provozu musí být u zařízení provedena: 
   1. kontrola správného ustavení zařízení
   2. kontrola spolehlivosti všech kotvících prvků zařízení (pokud jsou součástí dodávky)
   3. kontrola úplnosti a celistvosti částí konstrukce
   4. kontrola pevnosti uchycení všech plachet
 8. PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ
  1. Pojem „charakter výskytu rizika“ vyjadřuje působení rizika vzhledem k času, k prováděné činnosti, apod. Působení rizika může být např. trvalé, omezené pouze na dobu manipulace s nástrojem, obrobkem, apod.
  2. Pod pojmem „zdroj rizika“ se rozumí jeho bližší určení. Např. na zařízení se vyskytují různé druhy mechanického rizika, jedním z nich je riziko pořezání a konkrétním zdrojem tohoto rizika je manipulace s částmi s ostrými hranami.
  3. „Příčinou rizika“ je nebezpečný stav zdroje rizika nebo jeho působení na okolí. Tím může být např. neukotvené zařízení apod.
  4. „Nebezpečí“, které osobám vystaveným rizikům ohrožení jejich života a zdraví hrozí, může být např. pořezání, pád materiálu, apod.
3.OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 1. Za mimořádnou událost se v daném případě považuje zejména vznik požáru,  nebo vznik úrazu.
 2. Opatřením proti vzniku požáru se stanovuje povinnost mít v prostoru zařízení vždy umístěn provozuschopný přenosný hasicí přístroj.
4.ZODPOVĚDNOST
 1. Zodpovědnost za dodržování všech ustanovení tohoto předpisu mají všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem manipulují s uvedenými zařízeními.
 2. Zvlášť důležitá je v tomto ohledu zodpovědnost pracovníka dodavatele. Příslušný pracovník dodavatele je zejména zodpovědný za to, že:
  1. osoba provádějící obsluhu zařízení je k této činnosti prokazatelně oprávněna viz bod 2 tohoto předpisu.
  2. za prokazatelné seznámení s Bezpečnostním předpisem se považuje také souhlas objednatele s obchodními podmínkami dodavatele, jejichž nedílnou součástí je tento Bezpečnostní předpis.
 3. Osoba oprávněná k obsluze zařízení –  pártystanů, altánů, nůžkových stanů, mobilních garáží a skladových hal je zejména zodpovědná za:
  1. plnění požadavků předepsaných pro obsluhu uvedeného zařízení
  2. dodržování předepsaných zakázaných činností při obsluze zařízení
  3. důsledné používání určených OPP
5.ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 1. Plachty zařízení lze omývat mýdlovým roztokem.
 2. Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujte jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět. Tímto způsobem se ujistěte, zda nedochází ke změně zabarvení.
 3. Zařízení se nesmí skládat ani balit ve vlhkém stavu. Vždy jej před tím nechte zcela vyschnout.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.